شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
خوابگاه دختران دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه

کارفرما : دانشگاه ارومیه
مشاور : مهندسین مشاور ماهرو همکاران
محل پروژه : ارومیه
مبلغ پیمان : ۱۸۷٫۹۸۵٫۳۷۹ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۶۲)
سال عقد قرارداد : ۱۳۶۲
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
زیربنا : ۸۰۰۰ مترمربع در ۹ قطعه

Categories

TOP