شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
مركز بهره برداري يزد
شركت مهندسي و توسعه گاز

کارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز

مشاور: سازه پردازي ايرا ن

مبلغ پيمان : ٧٤٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال (فهرست بهاي سال ١٤٠٠)

مدت پيمان : ٢٤ ما ه

محل پروژه : يزد، اصفهان و سيستان و بلوچستا ن

نوع فعاليت : ابنيه، تاسيسات برقي و مكانيكي، آبياري و زهكشي، انتقال و توزيع آب روستايي

پروژه شامل عمليات خاكي، ابنيه و تاسيسات سايت مركز بهره برداري خط لوله گاز يزد با زيربناي حدود ٢٨٧٠ متر مربع شامل ساختمانهاي اداري و سوله هاي صنعتي شامل مولد برق، جرثقيل سقفي، گرم كننده تابشي و ساير تجهيزات به همراه محوطه سازي در زميني به مساحت ١٤١٥١ متر مربع است. بخش دوم مربوط به احداث ساختمان مخابرات كهريزسنگ اصفهان با زيربناي حدود ٦٦٨ متر مربع با اسكلت بتني ميباشد. بخش سوم شامل احداث يك دايك حفاظتي و يك دايك خاك ي به طول كلي ١٣٤٤ متر در اطراف مركز بهره برداري خط لوله گاز ايرانشهر است. از مهمترين مشخصات پروژه به موارد ذيل م يتوان اشاره نمود :

خاكبرداري و خاكريزي: ٥٠٤٠٠ مترمكعب
قال ببندي: ٦١٠٠ متر مربع
آرماتوربندي: ٢١٢ تن
بتن ريزي: ٢٧٩٠ مترمكعب
اسكلت فلزي: ١٣٤ تن
خشكه چيني ريپ رپ: ١١٥٣٤ مترمكعب
ديوار پيش ساخته: ١٠٠٠ متر مربع
عايق كاري: ٣١٥٠ متر مربع
موزاييك: ٣٩٣٠ متر مربع
پانل ساندويچي: ٥٤٢٠ متر مربع
نما سنگي : 1820 متر مربع
نما آجري: ١٧٩٠ متر مربع
٠٠ مترمكعبزيراساس و اساس: ٢٢
آسفالت : ١١٢٥ تن
٧٠ مترطو ل لوله كشي برق : ١٥٥
٠ مترطو ل لوله كشي مكانيك : ٦٢٨
سيم كشي و كابل كشي : ٤٤٢٠٠ مترطو ل

Categories

TOP