ماشین آلات سبک

تعدادنام ماشین آلات
۴ دستگاهتراکتور
۳ دستگاهدامپر
۲ دستگاهاتوميکسر مارلو
۴ دستگاهتراکتور بيل دار
۱ دستگاهمینی لودر