استادیوم ۵۰۰۰ نفری مراغه

Previous slide
Next slide

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مشاور : مهندسین مشاور آرتک و همکاران
مبلغ پیمان : ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۸۵)
سال عقد قرارداد : ۱۳۸۵
مدت پیمان : ۲۴ ماه
محل پروژه : مراغه
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل تکمیل عملیات ساختمانی استادیوم ۵۰۰۰ نفری مراغه و انجام عملیات ساختمانی شامل :
سفت کاری ، نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی ، مکانیکی و برقی میباشد
از مهمترین مشخصات پروژه به موارد زیر می توان اشاره کرد :
– عملیات خاکی : ۸۵۰۰۰ مترمکعب
– قالب بندی : ۱۳۰۰۰ مترمربع
– آماتوربندی : ۳۰۰ تن
– بتن : ۲۸۰۰ مترمکعب
– لوله کشی برق و مکانیک بالغ بر ۳۰ کیلومتر
– کانال کشی بالغ بر ۱۵۰۰ مترمربع
– سیم کشی و کابل کشی : ۷۰ کیلومترش