بيمارستان ١٠٠ تختخوابي انديمشك

Previous slide
Next slide

کارفرما: شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور
مشاور: : ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور نوی
مبلغ پیمان: ٦٢٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال (فهرست بهای سال1400)
مدت پيمان : ١٨ ماه
محل پروژه: شهرستان اندیمشک
زیربنا:   ١٠٧٥٠مترمربع
نوع فعالیت: ابنیه اسكلت ساختمان اصلي و ساختمان هاي جنبي و ديوار محوطه

  • پروژه شامل عمليات اجراي سازه ساختمان اصلي: خاكبرداري، پي كني، اجراي فونداسيون، اجراي كانال و چاهك زهكش اطراففونداسيون، اجراي سيم مسي و همبندي ارت در فونداسيون، اجراي سازه بتني، عايق و ديوار محافظ و درناژ پشت ديوارها، به زير بنای کل107 50 متر مربع در يك بلوك ٥ طبقه و سازه ساختمانهاي جنبي و اجراي ديوار پيش ساخته بتني محوطه می باشد كه از مهمترين مشخصات پروژه به موار د ذيل ميتوان اشاره نمود:
  • خاكبرداري و خاكريزي: ٦٤٥٠٠
  • مترمكعبقال ببندي: ٢٩١٠٠
  • مترمربعآرماتوربندي: ١٦٢٥ تنبتن
  • ريزي: ١٠٠٠٠ مترمكعب
  • عايق كاري: ٢٠٠٠ مترمربع
  • درناژ: ٦٥٩٠ مترمكعب
  • ديوار بتني پيش ساخته: ١٧٠٠ مترمربع