دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه

Previous slide
Next slide

کارفرما : دانشگاه ارومیه
مشاور : مهندسین مشاور اثر
محل پروژه : ارومیه
مبلغ پیمان : ( قرارداد اولیه بعلاوه دو متمم ) ۱٫۰۸۰٫۱۳۸٫۶۹۶ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۷۰)
سال عقد قرارداد : ۱۳۶۵
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
زیربنا : ۱۴۰۰۰ مترمربع