مرکز پزشکی درمانی،اداری و مسکونی نقده

کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران
مشاور : شرکت خانه سازی ایران
مبلغ پیمان : ۱٫۰۵۶٫۴۸۴٫۸۶۵ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۷۰)
سال عقد قرارداد : ۱۳۷۰
محل پروژه : نقده
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
زیربنا : ۷۰۰۰ مترمربع