پایگاه اقماری هلال احمر حسن آباد تهران

Previous slide
Next slide

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان تهران
مشاور : مهندسین مشاور ستاوند ساز
مبلغ پیمان : ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۱)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۱
مدت پیمان : ۴ ماه
محل پروژه : حسن آباد تهران
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل عملیات خاکی ، جدول کشی و محوطه سازی در سطحی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ مترمربع می باشد. از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
– آجرچینی : ۴۰۰۰ مترمربع
– بتن ریزی : ۲۰۰۰ مترمکعب
– اجرای آسفالت : ۲۵۰۰۰ مترمربع