همکاران

سمتنام همکار
1مدیر پروژهمسعود قربانزاده
2مدیر پروژهمیلاد کی آرثی پور
3مدیر پروژهمحمد زمان شجاعی
08مدیر پروژهامیر حسین لاردور
4مدیر داخلیکلارا شیخ آقایی
5مدیر تدارکات و پشتیبانیحسین علی زاده
47مدیر امور مالیشادی کلانتری
6مدیر ITوحید فلاحتی راد
7مدیر PMO اسدالله طالبی نیا
8مدیر HSEهلیا باقری
کارشناس دفتر فنیرها رهبری
کارشناس مناقصاتسمانه ولی شریعت پناهی
کارشناس تدارکات و پشتیبانیرضوان اکبری نژاد
کارشناس فنی پروژهامیر علی سهیلی
کارشناس فنی پروژهرضا امینی
کارشناس فنی پروژهسعید مرادی
کارشناس فنی پروژهسینا چگنی
کارشناس فنی پروژهسیمین مقیمی
05سرپرست کارگاهمحمود حسنکی
09سرپرست کارگاهسعید زرافشان
11سرپرست کارگاهحمید رضا محسنی
9سرپرست کارگاهعظیم قانع انزاب
9سرپرست کارگاهبهمن علیدادی پور
سرپرست کارگاهحمید میرزایی نیا
9سرپرست کارگاهعلی اصغر لطفی زاده
9سرپرست کارگاهایوب باقریان
62معاون اجراییولی الله کیانی
36معاون اجراییرحیم جباری
32کارشناس کنترل پروژهمحمد هادی زاده
32کارشناس کنترل پروژهفاطمه برزگر
13سرپرست دفتر فنیآرام فیروزمندی
سرپرست دفتر فنیحامد عیوضی یداللهی
سرپرست دفتر فنیسید هومن حسینی
14سرپرست دفتر فنینیما درافشان
15سرپرست دفتر فنیسید ناصر بیت سعید
18سرپرست دفتر فنیبهروز رمضانی
18سرپرست دفتر فنیعلیرضا فرامرزی بابادی
سرپرست دفتر فنیامین محمدی پور
کارشناس دفتر فنیحسام جهانشاهی
کارشناس دفتر فنیمهران حبیبی
کارشناس دفتر فنیرسول قربانپور فدائی
کارشناس دفتر فنیمحمد رسول نعمتی
کارشناس دفتر فنیمجتبی مازندرانی
20کارشناس دفتر فنیمحمد زرگر
21کارشناس دفتر فنیلقمان زمانی
24کارشناس دفتر فنیآرش بیرامی
02کارشناس دفتر فنیامیر طاها حسین زاده
39کارشناس دفتر فنیوحید احمدی بابادی
42مهندس اجرای ابنیهسعید وحدتی راد
43مهندس اجرای ابنیهعلیرضا اکبرپور
45مهندس اجرای ابنیهعلی اصغر تقی زاده
62مهندس اجرایی تاسیساتاحسان شیخی
40مهندس اجرایی تاسیساتفرشاد زمانی
46مهندس اجرایی تاسیساتکیسان فلاح زاده
02کارشناس امور مالییگانه حیدری 
02کارشناس امور مالیرکسانا رستگارنیا 
02کارشناس امور مالیمهشید قاسمی 
02کارشناس امور مالیهما گلباف 
60کارشناس امور مالیمحمد سعید محدثی
60کارشناس امور مالیعلیرضا بنی تمام
60کارشناس امور مالیمسعود نظر پور
51کارشناس امور مالیمحمدرضا رضایی
52کارشناس امور مالیحامد یعقوبی اصلان
59کارشناس امور مالیفاطمه عسگری
55کارشناس امور مالیعلی شهبازی
60کارشناس امور مالیمحمد محمودی
67مسئول HSEسعید رضا محمدی
68مسئول HSEعباس عباسی شهنی
69مسئول HSEروناک کوهی
مسئول HSEجبار میردریکوند
کارشناس HSEسعید حیاتی گله زن
کارشناس HSEمحمد وحید منصور پور
کارشناس HSEعرفان بنی آدم
نقشه بردارعلی شانظری
70نقشه بردارآرش نوروزی
نقشه بردارسعید شکوه